+420 399 299 743 info@velkoobchodcesko.cz
You currently have
in your basket.

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Reklamační řád upravuje vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), které je na tomto serveru prodáváno. Na naše zboží se v záruční době uplatňuje právo kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

 

 

 

Prodávající

 


Provozovatel (správce) serveru

4Leaders, s.r.o.
Příběnická 695/5, Tábor, 390 01
IČ: 281 44 708
DIČ: CZ28144708
www.4Leaders.cz


(dále jen "dodavatel" nebo „správce serveru“)


Kontaktní údaje

e-mail: info@velkoobchodcesko.cz
Tel: +420 380 070 162 
ICQ: 580303635


Kontrolní orgán

Živnostenský úřad Tábor
Husovo nám. 2938
390 02 Tábor

 

Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží, nebo poskytuje služby a to v souladu se svou obchodní činností.

 

Zákazník je kupující v internetovém obchodě, nejedná se však o koncového spotřebitele.

 

Záruční doba

 

1) Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, jak je rovněž uvedeno i v obchodních podmínkách.

 

2) Záruční doba je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon.

 

3) Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pro vyměněné zboží platí nová záruční doba.

 

4) V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace


5) Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, je nutné vyplnit reklamační formulář, kde uvede zejména typ výrobku, variabilní symbol objednávky (anebo číslo faktury) a popis závady.
Reklamační formulář ke stažení zde.

 

6) Reklamované zboží odešlete na adresu provozovny:

 

Vožická 620, 39002 Tábor


(na krabici napište velkým písmem „REKLAMACE“)

 

7) Zaslání takto připravených dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

 

8) Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

 

9) Reklamované zboží musí být kompletní.

 

Kdy nelze uplatnit záruku a zboží reklamovat

 

10) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

11) Podle povahy zboží, stačí namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží. Náhradním dokladem obsahujícím všechny náležitosti může být například faktura nebo paragon.

 

12) Záruční list nebo náhradní doklad ( faktura / paragon) musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

13) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

 

14) Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

 

15) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

 

16) Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

 

17) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena, pokud je to objektivně možné.

 

18) Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

 

19) Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

20) Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

 

Vyřízení reklamace


21) Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.


22) Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

 

23) Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

24) Pokud kupující uplatní své právo na odstranění vad na zboží opravou a v záručním listu nebo náhradním dokladu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu nebo náhradním dokladu.

 

25) Kupující je oprávněn vyžadovat nové zboží, pokud je reklamace oprávněná.

 

26) Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v případě, že nějaké chybí. Reklamační lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání chybějících podkladů kupujícím.

 

27) Nárok na uplatnění záruky zanikne v případě neodborného zásahu nebo nesprávným užíváním zboží.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Copyright © 2024 B2B. Všechna práva vyhrazena. Powered by Nop-Commerce Designed by Nop-Templates.com