+420 399 299 743 info@velkoobchodcesko.cz
You currently have
in your basket.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Platné od 7.10.2019

 

1)    Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky obsahují závazná pravidla pro uživatele a návštěvníky internetových stránek www.velkoobchodcesko.cz/ (dále jako „B2B“). Tyto obchodní podmínky dále upravují podmínky nákupu zboží na internetových stránkách B2B provozovaných společností 4Leaders, s.r.o., se sídlem Příběnická 695/5, Tábor, 390 01, IČO: 281 44 708, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem pod sp. zn. C 20248 (dále jako „prodávající“). Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v článku 2 těchto obchodních podmínek.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou určené pro nákup nabízeného zboží podnikateli (dále jen „kupující“). Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), rozumí jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Vzniklé smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednány vždy v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem.

1.4. Kupující při registraci uživatelského účtu a podáním každé objednávky zboží potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě registrace či odeslání objednávky.

 

2)    Základní údaje o prodávajícím

Prodávající a provozovatel (správce) internetové stránky B2B

4Leaders, s.r.o.

Příběnická 695/5, Tábor, 390 01

IČO: 281 44 708  DIČ: CZ28144708

Číslo účtu: 5144454389/0800

www.4Leaders.cz

www.velkoobchodcesko.cz/

(dále jen „prodávající“ nebo „správce serveru“)

 

Kontaktní údaje

tel.: +420 380 070 162

e-mail: info@velkoobchodcesko.cz

 

3)    Uživatelský účet 

3.1. Podmínkou nákupu zboží kupujícím je jeho úspěšná registrace na internetových stránkách B2B. Na základě této registrace může kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může odesílat objednávky zboží. Prodávající si vyhrazuje právo registraci kupujícího odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.

3.2. Registrace kupujícího se provádí prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře dostupného na internetových stránkách B2B. Kupující je při registraci povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím v jeho uživatelském účtu za správné, přičemž odpovědnost za jejich nesprávnost nese kupující. Kupující je povinen údaje uvedené v jeho uživatelském účtu při jakékoli jejich změně aktualizovat.

3.3. Přístup kupujícího k jeho uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující zvolí při registraci. Registrace je dokončena ověřením registračních údajů kupujícího. Kupující obdrží verifikační e-mail, který mu zašle prodávající.

3.4. Kupující je povinen svoje přihlašovací údaje zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití jeho uživatelského účtu třetími osobami. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že odpovídá za jakékoli zneužití jeho přihlašovacích údajů třetí osobou. Kupující není oprávněn umožnit využívání jeho uživatelského účtu třetí osobou.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 6 měsíců, či v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek.

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení potřebného na provoz internetových stránek B2B.

 

4)    Nabízené zboží

4.1. Seznam zboží na internetových stránkách B2B je katalogem běžně dodávaného zboží. Tato nabídka zboží má pouze informativní charakter a nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvy ohledně tohoto zboží.

4.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží na internetových stránkách B2B. Dostupnost zboží je zpravidla uvedena u konkrétního zboží. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou v některých případech pouze ilustrativní.

4.3. Veškeré nabízené zboží odpovídá požadavkům na bezpečné výrobky dle zákona č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zvláštních právních předpisů, které přejímají právo Evropských společenství. Informace o způsobu užití jsou obsaženy v příslušných návodech k obsluze, které jsou součástí dodávaného zboží nebo jsou k dispozici elektronicky.

4.4. Kupující bere na vědomí, že při uplatnění svých nároků z odpovědnosti za vady bude postupovat v souladu s Reklamačním řádem dostupným na internetových stránkách B2B.

 

5)    Objednání zboží a cena zboží

5.1. Pro uskutečnění objednávky zboží vybere kupující zboží a řádně vyplní objednávkový formulář dostupný na internetových stránkách B2B. Prodávající následně kupujícímu potvrdí obdržení objednávky prostřednictvím automatického e-mailu ihned po dokončení objednávky. Na základě přímého požadavku kupujícího je prodávající oprávněn objednávkový formulář upravit, anebo ho zcela samostatně vyplnit. Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo ve lhůtě 5 pracovních dnů objednávku odmítnout, a to i bez udání důvodu. Odmítnutí objednávky souvisí především s nedostupností objednaného zboží.

5.2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně zboží (dále jen „kupní smlouva“) vzniká doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího. Informace o případné nedostupnosti zboží a lhůta pro dodání momentálně nedostupného zboží se řeší individuálně, kdy prodávající v takovém případě kontaktuje zpravidla telefonicky anebo emailem kupujícího. V případě, že kupující nesouhlasí s dodáním momentálně nedostupného zboží v individuální dodací lhůtě, je oprávněn odmítnout dodání tohoto momentálně nedostupného zboží, nejdéle však v den sdělení informace o individuální dodací lhůtě. Pokud kupující zboží v den objednání neodmítne, je kupní smlouva uzavřena ohledně veškerého objednaného zboží a kupující je povinen přijmout zboží i v nově stanovené dodací lhůtě.

5.3. Ceny zboží jsou uvedeny na internetových stránkách B2B u jednotlivých položek zboží a jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tyto ceny jsou smluvní a prodávající si vyhrazuje právo je průběžně měnit dle svého uvážení.

5.4. Náklady na dodání a další případné poplatky související s dodáním zboží jsou uvedeny na stránkách B2B. Před odesláním objednávky bude automaticky vypočtena celková cena za zboží včetně nákladů na dodání (cena dopravného) a dalších případných souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení a zaplacení.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 

6)    Platební podmínky

6.1. Kupující má možnost uhradit kupní cenu zboží a související poplatky některým z následujících způsobů:

  1. dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby současně s převzetím zboží
  2. poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží až po připsání kupní ceny na svůj účet.

6.2. Kupující souhlasí se zasíláním faktury elektronicky na jeho adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu nebo na jinou adresu elektronické pošty písemně sdělenou prodávajícímu kupujícím.

6.3. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za kupujícím oproti pohledávkám kupujícího za prodávajícím. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své pohledávky vyplývající z kupní smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám prodávajícího.

 

7)    Dodací podmínky

7.1. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího odesláno způsobem, který kupující zvolí, a to do 1-5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě úhrady kupní ceny poukázáním na účet prodávajícího je prodávající oprávněn odeslat zboží ve setjné lhůtě počítané až od připsání kupní ceny na svůj účet.

7.2. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.Kupující je povinen zboží převzít a za tímto účelem zajistit potřebnou součinnost s převzetím zboží v příslušném místě dodání zboží.

7.3. Zboží bude předáno na základě dodacího listu či obdobného potvrzení kupujícího o převzetí zboží (dále jen „dodací list“). Kupující je na dodacím listu povinen čitelně vyznačit (i) odebrané množství a druh zboží; (ii) seznam souvisejících dokladů převzatých společně se zbožím, (iii) datum převzetí zboží, (iv) případné vady dodaného zboží zjištěné při převzetí zboží a (v) jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby kupujícího, která zboží převzala. Podepsáním dodacího listu bez uvedení případných vad zboží, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zboží nebo zboží samotné nebylo zjevně mechanicky poškozeno a že zboží převzal v požadovaném množství, míře či hmotnosti.

Informace o způsobu dodání zboží a ceně dopravného:

7.4. Kupující může zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

  1. PPL;
  2. Česká pošta;

7.5. Ceny dopravného jsou uvedeny na stránkách B2B a vždy také uvedeny pro konkrétní způsob doručení v objednávkovém formuláři.

 

8)    Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující, na kterého se vztahuje ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpisů nebo který sám v rámci svého podnikání uvádí osobní údaje (např. rodné číslo pro identifikaci OSVČ na daňových dokladech), bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek (uzavřením kupní smlouvy, která se řídí těmito obchodními podmínkami), se prodávající stává správcem osobních údajů, které mu kupující sdělí za účelem uzavření a plnění smluvního závazku (kupní smlouvy).

8.2. Prodávající jako správce takto získané osobní údaje zpracovává za účelem uzavření a plnění smluvního závazku a pro účely svých oprávněných zájmů.

8.3. Prodávající zpracovává následující osobní údaje:

(a) informace o úkonech kontaktních osob kupujícího v průběhu plnění smlouvy (za kontaktní osoby kupujícího budou považovány zejména členové statutárních orgánů, zaměstnanci a další zástupci kupujícího);

(b) informace o zprávách zasílaných kontaktním osobám;

(c) informace o platebním styku mezi ním a kontaktní osobou, pokud v souvislosti s plněním smlouvy k němu dochází;

(d) identifikační, adresní a kontaktní údaje kontaktní osoby uvedené při uzavírání nebo plnění smlouvy;

(e) záznamy o vzájemné komunikaci mezi kontaktními osobami a prodávajícím;

(f) rodné číslo pro identifikaci OSVČ na daňových dokladech.

8.4. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány za následujícími účely:

(a) uzavření a plnění smlouvy, (právní důvod spočívající v plnění smluvního závazku);

(b) evidence kontaktních osob, adres a kontaktů a vedení zákaznických účtů kupujícího (právní důvod spočívající v plnění smluvního závazku);

(c) oslovení v rámci přímého marketingu nových a stávajících zákazníků (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího);

(d) vnitřní administrativní potřeby, včetně tvorby statistik a evidencí (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího);

(e) ochrana majetku a právních nároků prodávajícího (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu prodávajícího).

8.5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu danou zvláštním právním předpisem, a pokud takového předpisu není, pak po dobu trvání smlouvy s kupujícím a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení smlouvy či protiprávního jednání kupujícího nebo kontaktních osob.

8.6. Pokud jsou k tomu splněny podmínky dle zvláštního předpisu, jsou kontaktní osoby, či jinak oprávněné subjekty oprávněny:

(a) požadovat přístup k osobním údajům;

(b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

(c) požadovat omezení zpracování osobních údajů;

(d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

(e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

(f) využít práva na přenositelnost osobních údajů;

(g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

(h) využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

8.7. Osobní údaje mohou být předány jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností prodávajícího i a v těchto případech jsou příjemci především orgány veřejné správy.

 

9)    Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.10.2019 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

9.2. Prodávající si vyhrazuje změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Změna obchodních podmínek se však nedotkne kupních smluv platně uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

9.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Copyright © 2024 B2B. Všechna práva vyhrazena. Powered by Nop-Commerce Designed by Nop-Templates.com